Všeobecné podmínky CK

VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY  PRODEJE  ZÁJEZDU
CESTOVNÍ KANCELÁŘE  CK PK, spol. s r.o.
CK PK, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Nuselská 262/34 140 00 Praha 4, IČ: 26225425  (dále jen „CK PK“)

I. Preambule

 1. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných s klienty CK PK, na základě kterých se klienti zúčastní zájezdů pořádaných CK PK.
 2. CK PK organizuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce dle dohody. Pro účastníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování v hotelích, apartmánech a kempech včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

II. Předmět podmínek

 1. Předmětem těchto „Všeobecných podmínek“ je úprava některých níže specifikovaných skutečností, vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi CK PK jako pořadatelem zájezdu a klientem jako účastníkem zájezdu.
 2. Pokud jsou v cestovní smlouvě – přihlášce klienta uvedeny a CK PK akceptovány podmínky smlouvy odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené v přihlášce.

III. Rezervace zájezdu, uzavření cestovní smlouvy

 1. Rezervace účasti na zájezdu pořádaném CK PK provádí klient telefonicky nebo osobně v provozovně CK PK, případně u autorizovaných obchodních zástupců CK PK. K uzavření smlouvy o účasti klienta na zájezdu pořádaném CK PK, případně jiné smlouvy s obdobným obsahem, dochází současným splněním podmínek, jimiž jsou podpis přihlášky klienta potvrzující jeho účast na zájezdu (cestovní smlouva), zaplacení zálohy na cenu zájezdu, jejíž výše činí zpravidla 50 % z ceny zájezdu, není-li v konkrétním případě stanovena záloha jiná a výslovnou akceptaci těchto Všeobecných podmínek.
 2. Rezervací zájezdu bez splnění dalších podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nevzniká cestovní smlouva mezi CK PK a klientem.
 3. Přihláška klienta k účasti na zájezdu pořádaném CK PK obsahuje osobní údaje klienta, vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy. Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených na přihlášce.
 4. Nárok klienta na účast na zájezdu pořádaném CK PK, který je předmětem uzavřené smlouvy mezi klientem a CK PK, vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.
 5. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na přihlášce ručí podepisující klient. Nevysloví-li třetí osoba souhlas s uvedením své osoby na přihlášce a se vznikem smluvního vztahu s CK PK, je klient povinen dle smlouvy závazky třetí osoby plnit sám. U osob mladších 15 let je účast na zájezdu CK PK podmíněna doprovodem a dohledem dospělého účastníka.
 6. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku a údaje o trase cesty, a specifikace stravování tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z katalogu zájezdů CK PK, který má klient k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu CK PK nejsou, budou uvedeny přímo v přihlášce k účasti na zájezdu CK PK.

IV. Cena zájezdu

 1. Cena zájezdu je stanovena v souladu s rezervací účasti.
 2. Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně stanoveny v rezervaci, případně blíže specifikovány v přihlášce k zájezdu.
 3. Cena zájezdu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka je splatná do 5 dnů po vyplnění cestovní smlouvy a druhá splátka, tvořící doplatek ceny zájezdu, je splatná nejpozději 4 týdny před počátkem zájezdu. Pokud by s ohledem na datum uzavření cestovní smlouvy v době splatnosti zálohy nastala zároveň i splatnost doplatku ceny zájezdu, je cena zájezdu splatná společně se zálohou.
 4. Pokud dojde k vyplnění cestovní smlouvy v době kratší než 6 týdnů před zahájením zájezdu, je cena zájezdu splatná jednorázově do 10 dnů od vyplnění cestovní smlouvy. Cena zájezdu však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu.
 5. Klient je povinen uhradit splátky ceny zájezdu cestovní kanceláři CK PK. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CK PK, případně bezhotovostní na účet CK PK), nebo pokud zplnomocní k úhradám splátek zájezdu autorizovaného obchodního zástupce, může hradit splátky obchodnímu zástupci. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá cestovní kanceláři CK PK vždy klient. V případě úhrady ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet, se cena resp. záloha nebo doplatek, považuje za uhrazenou ,dnem připsání na účet CK PK.
 6. CK PK je oprávněna změnit způsob placení ceny zájezdu s tím, že tato změna bude uvedena na přihlášce, případně písemně oznámena klientovi.
 7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu uhrazena ve stanovené lhůtě, je CK PK oprávněna od smlouvy odstoupit. Před odstoupením od smlouvy může CK PK poskytnout klientovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK PK nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 15 dnů před zahájením zájezdu, má se za to, že klient od smlouvy odstoupil a CK PK vzniká nárok na standardní odstupné.

V. Změna ceny zájezdu

 1. CK PK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu.
 2. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení
  1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
  2. plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
  3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21.dne před zahájením zájezdu
 3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději  21 dní před zahájením zájezdu.

VI. Informační povinnost CK PK

 1. Součástí přihlášky jsou informace CK PK specifikující zejména
  1. jméno, adresu a telefonní číslo osoby místního delegáta CK PK a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu
  2. informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu
 2. Pokud tyto informace nejsou součástí přihlášky, oznámí je CK PK klientovi písemně alespoň 7 dní před konáním zájezdu. Informace klient v této lhůtě převezme v sídle CK PK, případně u autorizovaného obchodního zástupce, u nějž vyplnil přihlášku.

VII. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient je oprávněn:
  1. požadovat poskytnutí všech služeb, stanovených taxativně pro každý zájezd
  2. reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad písemně přímo u CK PK nebo delegáta na místě. nejpozději však do 3 dnů po návratu ze zájezdu, jinak nebude na reklamaci brán zřetel
  3. být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu
 2. Před zahájením zájezdu může klient písemně oznámit CK PK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem. Oznámení musí obsahovat  prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny  zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CK PK v souvislosti se změnou klienta vzniknou.
 3. Klient je povinen:
  1. uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek
  2. zajistit si platný cestovní doklad,  popř. příslušná vstupní víza
  3. dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese klient
  4. řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta
  5. vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi či průvodci, zastoupení cestovní kanceláře nebo přímo v sídle CK PK po návratu ze zájezdu
 4. Klient je povinen dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb, které tvoří nedílnou součást těchto podmínek a klient byl s nimi seznámen před zahájením čerpání těchto služeb.
 5. Klient, který bez zavinění cestovní kanceláře, nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Klient, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek, nebo při čerpání služeb dle cestovní smlouvy poruší obecně závazné právní předpisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen.
 6. Oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní klientovi místní delegát cestovní kanceláře. Počínaje doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu zaniká povinnost CK PK poskytovat klientovi jakékoli služby dle cestovní smlouvy mezi oběma stranami uzavřené a dále oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z cestovní smlouvy, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl klient účastníkem.

VIII. Práva a povinnosti CK PK

 1. CK PK je oprávněna ze závažných důvodů ležících na její straně změnit podmínky cestovní smlouvy a navrhnout je klientovi. CK PK není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny zájezdu postupem dle čl. V. těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK PK změnu cestovní smlouvy, má klient právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od  cestovní smlouvy odstoupí. Pokud klient ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od smlouvy neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl. V. těchto podmínek.
 2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména
  1. nepodstatné změny, které nemají za následek změnu destinace zájezdu v kategorii ubytování, stravování, dopravy, apod.
  2. změna programu zájezdu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi
 3. CK PK je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu klientů zájezd zrušit. O tom je povinna klienta informovat alespoň 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátit klientovi všechny úhrady již klientem poskytnuté. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má klient přednost při zařazení na volné místo v obdobném zájezdu. Fakultativní výlet se může pro nedostatek účastníků zrušit v průběhu pobytu.
 4. CK PK je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu náhradu, odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou.

IX. Odstoupení od cestovní smlouvy

 1. CK PK je oprávněna od uzavřené cestovní smlouvy odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.
 2. Klient je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od cestovní smlouvy písemně odstoupit i kdykoli před zahájením zájezdu bez udání důvodů, resp. za jakýchkoli jiných důvodů. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Klient bere na vědomí, že odstoupením od smlouvy vzniká CK PK újma, spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího účastníka zájezdu a v případě, že se nepodaří zajistit účastníka náhradního, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům CK PK a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy uzpůsobené tímto jednáním klienta proto sjednávají strany smluvní odstupné (storno oplatky), které se klient v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.
 3. Storno poplatky podle odstavce 2. činí:
  1. 500,- Kč/ osobu na smlouvě, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde více než 45 dní před prvním dnem zájezdu
  2. 50 % z celkové ceny objednaných služeb, pokud k odstoupení od smlouvy  ze strany klienta dojde mezi 45. a 22. dnem před prvním dnem zájezdu
  3. 100 % z celkové ceny objednaných služeb, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany klienta dojde mezi 21. a prvním dnem zájezdu
 4. Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodů k prvnímu dni zájezdu.
 5. Pro stanovení výše storno poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK PK. V případě, že klient odstupující od smlouvy, zajistí na stornované místo jiného účastníka nebude účtováno storno, ale pouze manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.
 6. Pokud byla cena zájezdu sjednána jako cena jednotná bez rozlišení složek ceny připadajících na dopravu, ubytování a jiné služby, klient v případě odstoupení od smlouvy uhradí storno poplatky určené shodně jako při určení storno poplatků z ubytování.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Pro účastníky zájezdů není zajištěno cestovní pojištění. Klient je oprávněn sjednat cestovní a další pojištění individuálně.
 2. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích CK PK o službách, cenách a cestovních podmínkách, odpovídají informacím známým v době  tisku. CK PK je oprávněna tyto podmínky, v případě změny rozhodujících skutečností, adekvátním způsobem upravit.
 3. Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají platnosti dnem 17.9.2020

__________________________________________________________________________________

 

VE VAŠEM ZÁJMU DOPORUČUJEME UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ STORNO ZÁJEZDU!

STORNO ZÁJEZDŮ SE STRIKTNĚ ŘÍDÍ STORNO PODMÍNKAMI CKPK SPOL.S.R.O.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.